Chính sách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội

Chính sách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội

Tiger Corporation ("Chúng tôi" hoặc "Công ty") tuân thủ các nguyên tắc ứng xử sau đây khi vận hành các tài khoản truyền thông xã hội chính thức của Công ty.

・Chúng tôi tuân thủ luật pháp và các quy định khi sử dụng mạng xã hội.

・Chúng tôi tôn trọng quyền của người khác, chẳng hạn như quyền con người cơ bản, bản quyền, quyền riêng tư và quyền chân dung, và sẽ không vi phạm chúng.

・Chúng tôi không tiết lộ thông tin bí mật của các bên liên quan hoặc Công ty.

・Chúng tôi chịu trách nhiệm về độ tin cậy của thông tin chúng tôi xử lý và cẩn thận để không tạo ra sự hiểu lầm.

・Chúng tôi gửi thông tin với nhận thức rằng phương tiện truyền thông xã hội có thể được truy cập từ khắp nơi trên thế giới và thông tin được phát hành công khai không thể bị xóa hoàn toàn.

Thông báo cho khách hàng, đối tác kinh doanh và người dùng của chúng tôi
Tất cả thông tin được phổ biến bởi nhân viên của chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội không nhất thiết đại diện cho ý kiến chính thức của Công ty. Tất cả các thông báo chính thức từ Công ty được thực hiện thông qua trang web của chúng tôi, vì vậy vui lòng tham khảo để biết chi tiết.

Ban hành: Tháng Mười Hai 1, 2012

Tập đoàn Tiger